OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin, "(f), (g), (h), (ı), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o) ve (ö) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Piyasaya arz; oyuncağın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyettir. Çocukların normal davranışları da dikkate alınmak suretiyle imal edilen ve amacına uygun veya öngörüldüğü şekilde kullanıldığında, kullanıcıların veya üçüncü kişilerin güvenlik ve/veya sağlığını tehlikeye atmayan oyuncaklar piyasaya arz edilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Oyuncağın numunesi, EK-II'de belirtilen temel gerekleri karşılıyor ise onaylanmış kuruluş, başvuru sahibine AT Tip İnceleme Belgesi verir. Muayene sonuçlarını gösteren bu belge aynı zamanda, varsa, bu belgeye ilişkin koşulları da gösterir. Ayrıca, onaylanmış oyuncağın tanım ve çizimleri de bu belgeye eşlik eder."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "CE Uygunluk İşareti, EK-V'de belirtildiği şekilde "CE" harflerinden oluşur. CE işareti ve imalatçının veya ithalatçının adı ve/veya ticaret unvanı ve/veya markası ve adresi, oyuncağa veya ambalajına görülebilecek, kolayca okunabilecek ve silinemeyecek bir şekilde iliştirilir. Küçük oyuncak veya küçük parçalardan oluşan oyuncaklarda ise, bu bilgiler aynı şekilde ambalaja, etikete veya broşüre iliştirilir."

             "Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar, imalatçının veya ithalatçının tespit edilmesini engellememek şartıyla kısaltılabilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

park

Örnek Ürünlerimiz İçin Tıklayın

©2012| Örnek Şirket A.Ş
mmmÖ.Ş Türkiye Distribitörü